Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT) – kluczowe informacje

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT) – kluczowe informacje

Zasady i zwolnienia z VAT w kontekście WDT

Informacje o zwolnieniach z VAT dostaw towarów są określone w art. 138 Dyrektywy 2006/112/WE. W praktyce Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów to wywóz produktów z jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do innego.

Kiedy mówimy o Wewnątarzwspólnotowej Dostawie Towarów?

Chodzi o sytuację, gdy dostawa towarów dokonana dla podatnika, który prowadzi działalność w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż państwo, w którym początek transportu towarów miał miejsce. Podatnik, na rzecz którego dostawa miała miejsce, musi być czynnym podatnikiem VAT w kraju innym niż kraj rozpoczęcia transportu towarów. Jest on również zobowiązany do przekazania dostawcy swojego numeru identyfikacji podatkowej, który musi zawierać dwuliterowy kod kraju (PL). Nabywcą towaru może być również osoba prawna, która nie jest podatnikiem.

Warunki dla prawidłowego przeprowadzenia WDT

Aby zastosować stawkę 0% w kontekście WDT, podatnik musi mieć dowód na wywiezienie towarów do innego kraju członkowskiego. Dodatkowo, musi być zarejestrowany jako podatnik VAT UE i wykazać wewnątarzwspólnotową dostawę w deklaracji podatkowej. Ważne jest także, by nabywca był zarejestrowany w Systemie Wymiany Informacji o Podatku VAT „VIES”.

Przepisy dotyczące WDT

W celu znalezienia dokładnych zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów należy zapoznać się z przepisami zawartymi w art. 45a Rozporządzenia 282/2011 dodanego Rozporządzeniem 2018/1912 oraz art. 42 ust. 3-5 i 11 ustawy o VAT.

← Powrót do listy wpisów