Jak odzyskać VAT z Niemiec?

Cześć! Nasza firma Tax Solution Sp. z o. o. specjalizuje się w procesie ubiegania się o zwrot podatku VAT z Niemiec.

Naszymi klientami są firmy, które działają w różnych sektorach gospodarki, a łączy je to, że w związku z prowadzoną działalnością ponoszą koszty za granicą.

W takim razie: jak odzyskać VAT z Niemiec?

Kto może ubiegać się o zwrot VAT z Niemiec?

Zgodnie z Dyrektywą Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, o zwrot podatku VAT w dowolnym kraju UE (w tym o zwrot VAT z Niemiec) z tytułu poniesionych kosztów mogą ubiegać się firmy, które:

  • są czynnym podatnikiem VAT w Polsce,
  • nie posiadają siedziby lub oddziału w kraju zwrotu (w tym przypadku na terenie Niemiec),
  • nie prowadzą w kraju zwrotu (w Niemczech) stałej działalności gospodarczej (ta reguła nie dotyczy transportu towaru i związanych z tym usług pomocniczych oraz wyjątków wymienionych w przepisach zaimplementowanych przez kraj zwrotu w odniesieniu do Dyrektywy 2006/112/WE),
  • posiadają poprawnie wystawione faktury (przykładowo: jeśli transakcja spełnia wymogi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług, firma niemiecka nie powinna wystawić faktury z naliczonym podatkiem MwSt).

Na jaką kwotę można złożyć wniosek o zwrot VAT do Niemiec?

Minimalna kwota wymagana do złożenia wniosku o zwrot VAT z Niemiec w przypadku wniosków za okres krótszy niż cały rok kalendarzowy wynosi 400 €. W przypadku wniosków całorocznych lub wniosków za okres od listopada do grudnia kwota spada do 50 €.

Za co można odzyskać podatek VAT z Niemiec?

Wnioskować można o zwrot podatku VAT (MwSt), który został naliczony do towarów i/lub usług, które zostały nabyte przez firmę na terenie Niemiec. Podatek VAT można odzyskać za paliwo, oleje, parkingi, opłaty drogowe, hotele, wynajem środków transportu, naprawy oraz inne wydatki na cele firmy. Cena paliwa w Niemczech bardzo często jest niższa od tej w sąsiednich państwach, stąd też warto pamiętać o możliwości odzyskania zwrotu podatku VAT za tego typu transakcje.

Gdzie należy złożyć wniosek o zwrot podatku VAT?

Wniosek o zwrot podatku VAT z Niemiec (jak również każdego innego kraju Unii Europejskiej), składa się w urzędzie skarbowym właściwym miejscowo dla firmy ubiegającej się o zwrot podatku VAT. Dany urząd skarbowy, po weryfikacji podstawowych treści we wniosku, przekazuje go do konkretnego kraju zwrotu, który weryfikuje już szczegółowo wniosek i wydaje decyzję.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Za jaki okres i do kiedy można ubiegać się o zwrot VAT z Niemiec?

Wnioski o zwrot VAT z Niemiec można składać kwartalnie, rocznie lub za ostatnie dwa miesiące w roku. Wnioski za poprzedni rok można składać do 30 września roku bieżącego.

Ile trzeba czekać na zwrot VAT z Niemiec?

Od momentu otrzymania wniosku urząd w danym kraju zwrotu (w tym przypadku urząd niemiecki: Bundeszentralamt für Steuern), ma do 4 miesięcy na wydanie decyzji. Jeśli w tym okresie pojawi się wezwanie z urzędu z prośbą o np. dosłanie dodatkowych informacji, czy dokumentów, termin rozpatrzenia wniosku przedłuża się o kolejne 2 miesiące.

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Współpracując z nami, nie trzeba czekać na decyzję urzędu - możemy wypłacić kwotę zwrotu z naszych środków zaraz po przesłaniu wniosku do kraju zwrotu (usługa Trybu Natychmiastowego).

Jakie są stawki VAT w Niemczech?

Jakie są stawki VAT w Niemczech?
19% - podstawowa stawka VAT (MwSt), dotyczy np. kosztów poniesionych za paliwo.
7% - obniżona stawka, dotyczy np. kosztów poniesionych za noclegi.

Jakie są wymagane dokumenty do złożenia wniosku o zwrot VAT z Niemiec?

Paragony są akceptowane do 250,00 € brutto, powyżej tej kwoty wymagana jest faktura lub pieczęć stacji benzynowej z adnotacją pracownika zawierającą podpis i datę. Na paragonie powinna zostać również umieszczona pieczątka firmowa kupującego.
Brak faktury/podpisanego paragonu nie oznacza jednak braku możliwości uwzględnienia takich dokumentów we wniosku o zwrot VAT. Możemy wystąpić do wystawcy z prośbą o wystawienie faktury - wysyłamy naszym klientom korespondencję zawierającą zaadresowaną kopertę, pismo przewodnie oraz kopertę zwrotną ze znaczkiem, pozostaje im tylko wysłać ją do Niemiec.

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę